Voorwaarden Horseman Elite Auction  (live) & Horseman Elite Auction Online

 

DEFINITIES

Bieder: de meerderjarige natuurlijke persoon of rechtspersoon die zich op de Veilingwebsite: www.horseman.auction registreert of heeft geregistreerd alvorens deel te kunnen nemen aan de Veiling.

Bod: het door de Bieder op de Veiling voor een Kavel geboden bedrag te vermeerderen met de belastingen en kosten (waaronder doch niet beperkt tot de Veilingkosten) zoals beschreven in de Veilingvoorwaarden.

Deelnemer: een Verkoper en/of Bieder en/of koper

Draagmerrie: de ontvangstmerrie in wiens baarmoeder men via embryotransplantatie het Embryo overplant dat verwijderd werd uit de baarmoeder van de donormerrie. Het Embryo ontwikkelt zich verder in deze Draagmerrie en wordt na de geboorte opgekweekt door deze Draagmerrie.

Embryo: de vrucht tot stand gekomen na inseminatie van de donormerrie met sperma van de vaderhengst.

Kavel: één paard die op de Veilingwebsite worden geveild. Kan ook uit een lot bestaan bv(fokmerrie met veulen en/of embryo )

Koopovereenkomst: de koopovereenkomst tussen Verkoper enerzijds en Koper anderzijds die als gevolg van de Toewijzing aan de hoogste Bieder tot stand komt.

Koper: de Bieder aan wie Toewijzing van een Kavel heeft plaatsgevonden.

Paard(en): elk volwassen paard, Veulen of Embryo aangeboden op de Veilingwebsite, zo goed mogelijk beschreven aan de hand van informatie en beeldmateriaal bekomen via de verkoper. Deze informatie is er enkel op gericht een indruk te geven over de kwaliteiten van het Paard, zonder de pretentie volledig/correct te zijn en zonder daarmee enige garanties te geven. De veilingorganisatie is niet aansprakelijk voor gebeurlijke foutieve informatie

Persoonsgegevens: de (persoon)gegevens die bij registratie aan Horseman Elite Auction dienen te worden verstrekt om als Bieder te kunnen bieden op de Veiling.

Toewijzing: de uitdrukkelijke verklaring van Horseman Elite Auction namens Verkoper aan de Bieder dat het Kavel waarop door de Bieder een Bod is uitgebracht aan de Bieder is toegewezen en die derhalve Koper van het Kavel wordt. De toewijzing geschiedt door een veilingsmeester welke hiertoe aangesteld door Horseman Elite Auction.

Veiling: de online veiling, gehouden via de Veilingwebsite.

Veilingdienst: het bemiddelen bij het tot stand brengen van een Koopovereenkomst door het faciliteren van een Veiling.

Veilingkosten: de kosten die een Koper aan Horseman Elite Auction verschuldigd is na Toewijzing van een Kavel.

Veilingvoorwaarden: de onderstaande veilingvoorwaarden van Horseman Elite Auction zijn van toepassing op iedere Veiling en Koopovereenkomst. Elke Deelnemer wordt geacht kennis genomen te hebben van de Veilingvoorwaarden en deze integraal en zonder voorbehoud te hebben aanvaard. De Veilingvoorwaarden zijn bijgevolg zonder meer van toepassing van zodra er geboden wordt.

Veilingwebsite: de veilingwebsite waarop Horseman elite Auction haar Veiling(dienst) aanbiedt.

Verkoper: de meerderjarige natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Horseman Elite Auction opdracht heeft gegeven om in naam van en voor rekening van hem één of meerdere Paarden te verkopen middels de Veiling.

Veulen: het paard tot stand gekomen (al dan niet geboren) na verdere ontwikkeling van het Embryo in de Draagmerrie.

Horseman Elite Auction: bestaat uit Auction Antwerp VZW en Auction Antwerp VOF welke voorziet in de facturatie en afhandeling van de veulens/embryo’s en fokmerries.(Adres en maatschappelijke zetel zoals vermeld in de cataloog)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Door deelname aan de Veiling verklaren de Deelnemers zich jegens elkaar en jegens Horseman Elite Auction gehouden om de Veilingvoorwaarden na te komen en gebonden te zijn aan de rechtsgevolgen die daaruit voor een Deelnemer voortvloeien. Elke Deelnemer wordt middels deelname aan de Veiling geacht kennis genomen te hebben van de Veilingvoorwaarden en deze, zonder enig voorbehoud, integraal te hebben aanvaard met uitsluiting van enige andere (algemene) voorwaarden. Iedere Deelnemer neemt voor eigen rekening en risico deel aan de Veiling; Horseman Elite Auction is jegens de Deelnemers in geen geval gehouden tot meer of andere verplichtingen dan in de Veilingvoorwaarden omschreven.

 1. Horseman Elite Auction  treedt op als Veilingdienst. De organisatie, voorbereiding en uitvoering van de Veiling worden uitsluitend door Horseman Elite Auction bepaald. Dit betekent onder andere dat Horseman Elite Auction de gang van zaken voorafgaand aan en tijdens de Veiling bepaalt en de discretionaire bevoegdheid heeft om, één of meer Kavels niet te veilen of verandering te brengen in (de samenstelling van) Kavels, een Bod niet te erkennen en ongeldig te verklaren en de Veiling te schorsen, te hervatten, te verlengen of af te gelasten en/of andere naar haar oordeel noodzakelijke maatregelen te nemen. Dit laat onverlet dat Horseman Elite Auction  gerechtigd is om een Veiling te annuleren, op elk moment (voortijdig) te beëindigen, te schorsen of te verlengen. Een Bieder is verplicht om door of namens Horseman Elite Auction in het kader van een Veiling gegeven instructies en aanwijzingen op te volgen. Geenszins kan Horseman Elite Auction voor dergelijke zaken aansprakelijk gesteld worden.
 2.  De Koopovereenkomst komt van rechtswege tot stand als gevolg van Toewijzing aan de hoogste Bieder. De Veiling staat onder toezicht van de door Horseman Elite Auction aangestelde veilingmeester en gerechtsdeurwaarder welke een proces-verbaal van de Toewijzing opmaakt. Deelname aan een Veiling betekent voor een Bieder niet dat een Kavel zonder meer aan hem wordt verkocht.
 3. Horseman Elite Auction verkoopt geselecteerde Paarden namens en voor rekening van de Verkoper. Horseman Elite Auction treedt op als Veilingdienst c.q. als tussenpersoon tussen de Deelnemers. Een Koopovereenkomst komt uitsluitend tot stand tussen de Verkoper en de Koper zoals beschreven in de Veilingvoorwaarden; Horseman Elite Auction is niet gebonden aan de Koopovereenkomst(en) en al hetgeen daaruit voortvloeit (b.v. eventuele aanvullende afspraken aangaande levering en risico-overgang van Paarden). Horseman Elite Auction is voorts niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van de Deelnemers  (waaronder o.a. eventuele wanbetaling van de Koper).
 4. De eigendom van het toegewezen Paard gaat over op het moment dat de Koper aan al zijn betalingsverplichtingen zoals beschreven in deze Veilingvoorwaarden heeft voldaan.  o.a. de wanbetaling van een Koper)
 5. De verkoop geschiedt bij opbod aan de hoogste bieder, tegen betaling van koopprijs en kosten. De koper zal boven zijn koopprijs 10% exclusief BTW betalen aan  Horseman Elite Auction voor de onkosten van de verkoping, die dus ten laste van Horseman Elite Auction vallen. De aandacht van de koper wordt erop gevestigd dat hij naast de voormelde forfaitaire onkosten, tevens de gebeurlijke BTW op de koopsom ten zijne laste moet nemen. De verkoper zal in dit geval een factuur opmaken.
 6. OPGELET 
  Veulens/paarden/pony’s/embryo's/rietjes  die door BTW-plichtigen te koop aangeboden worden, zullen vergezeld zijn van een faktuur met bijkomende BTW. De BTW moet bij betaling mede worden geregeld. In de catalogus staat vermeld wanneer de verkoper BTW-plichtig is.
 7. Koopsom en kosten dienen uiterlijk binnen de vijf (5) dagen te worden betaald aan Horseman Elite Auction. Betaling kan gebeuren ofwel cash ofwel met een cheque met bankgarantie ofwel per banktransfer.
 8. Vanaf de toewijzing wordt de koper onmiddellijk eigenaar van het paard/veulen. Ieder risico met betrekking tot een geveild veulen en een geveild paard/pony gaat onmiddellijk na de toewijzing over op de koper. De koper kan voor dit risico een eventuele  een verzekering afsluiten. De paarden/veulens/pony’s kunnen door de kopers slechts afgehaald worden bij de verkoper nadat de volledige koopsom vermeerderd met 10% veilingkosten exclusief BTW betaald zijn aan Horseman Elite Auction en deze laatste de verkoper hiervan op de hoogte gebracht heeft.  De veulens dienen minstens 4 maanden oud te zijn alvorens deze afgehaald kunnen worden .
 9. Bij verkoop naar het binnenland is het vervoer ten laste van de verkoper, bij verkoop naar het buitenland is het vervoer ten laste van de koper .
 10. De draagmerrie welke het aan de Koper verkochte Embryo draagt, wordt eigendom van de koper ( tenzij anders vermeld of gemeld tijdens de veiling )de verkoopprijs voor de draagmerrie bedraagt 4000€ excl BTW. De Koper kan ook opteren om de draagmerrie terug te brengen naar de verkoper (na geboorte van het embryo) het verkoopbedrag van 4000 € incl BTW voor de draagmoeder wordt dan teruggestort aan de koper .De draagmerrie wordt (bij teruggave aan de verkoper), na voorafgaandelijke verwittiging, uiterlijk 6 maanden na de geboorte van het veulen door de Koper teruggebracht aan de Verkoper, in goede gezondheid, ontwormd en gevaccineerd. Indien hieraan voldaan is kan het verkoopbedrag incl BTW teruggestort worden door de verkoper . Tot op minimum de 60ste dag dracht of op de datum van verkoop, wanneer deze de 60 dagen dracht overschrijdt draagt de Verkoper de volledige verantwoordelijkheid voor de Draagmerrie en haar ongeboren Veulen. De Verkoper is niet meer verantwoordelijke voor de gezondheid van de Draagmerrie en haar ongeboren Veulen na de verkoop van het Embryo. Het Veulen draagt in zijn of haar naam telkens de suffix van de stal van de koper tenzij anders overeengekomen tussen de Verkoper en de Koper.
 11. De kopers hebben de kans gehad de paarden/veulens te bekijken tijdens de voorstelling of in de stallen zodat zij perfect op de hoogte zijn van de toestand waarin de  paarden/veulens zich bevinden.   Eventuele beschrijvingen van de paarden/veulens zijn ten indicatieve titel.
 12. De koper kan de verkoop enkel nietig laten verklaren indien zich één van de volgende stalgebreken voordoet en indien hij deze bij de verkoper meldt per aangetekend schrijven binnen de zeven dagen na levering (bij de koper of  een aangestelde door de koper , levering op een verzamelplaats voor bv transport  wordt niet als levering bij de koper  beschouwd)van het paard/pony: kribbebijten, weven en luchtzuigen. De verkoper, en niet de inrichters van de veiling, blijft verantwoordelijk voor de eventuele koopvernietigende gebreken en alle verdere financiële en andere implicaties betreffende de verkoop.
 13. De veiling staat onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder .
 14. De veilingmeester noch de gerechtsdeurwaarder staan in voor het innen van de toewijzingsprijzen. Ook Horseman Elite Auction hebben hieromtrent geen enkele verantwoordelijkheid.
 15. De gerechtsdeurwaarder beslecht terstond, in laatste instantie en zonder verhaal alle betwistingen, van welke aard dan ook, die nopens de verkoping zouden kunnen rijzen.
 16. Naam en adres van de koper moeten niet in het veilingverslag van de gerechtsdeurwaarder vermeld worden.
 17. Bij betwisting geldt uitsluitend deze tekst. De Belgische Wetgeving met uitsluiting van het Weens verkoopverdrag en alleen de Rechtbanken van het rechtsgebied van Antwerpen, afdeling Mechelen zijn bevoegd.
 18. De inrichters aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele foutieve info en/of drukfouten in deze catalogus en/of website.
 19. De inrichters alsook de eigenaars/uitbaters van de accommodatie waar deze veiling plaats vindt, zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook overkomen aan personen en goederen tijdens de veiling.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VEILINGVOORWAARDEN HORSEMAN ELITE AUCTION ONLINE

ART. 1. DEFENITIES (zoals hierboven beschreven)

ART. 2. TOEPASSELIJKHEID

Door deelname aan de Veiling verklaren de Deelnemers zich jegens elkaar en jegens Horseman Elite Auction gehouden om de Veilingvoorwaarden na te komen en gebonden te zijn aan de rechtsgevolgen die daaruit voor een Deelnemer voortvloeien. Elke Deelnemer wordt middels deelname aan de Veiling geacht kennis genomen te hebben van de Veilingvoorwaarden en deze, zonder enig voorbehoud, integraal te hebben aanvaard met uitsluiting van enige andere (algemene) voorwaarden. Iedere Deelnemer neemt voor eigen rekening en risico deel aan de Veiling; Horseman Elite Auction is jegens de Deelnemers in geen geval gehouden tot meer of andere verplichtingen dan in de Veilingvoorwaarden omschreven.

 

ART. 3. REGISTRATIE VAN DE BIEDER

Om te kunnen deelnemen aan een Veiling dient de Bieder zich voor aanvang van de Veiling te hebben geregistreerd op de Veilingwebsite voorgeschreven wijze en/ of tijdens de live veiling de juiste gegevens in te vullen op het veilingcontract na het hoogste bod.. Voorts verklaart de Bieder door zijn/haar deelname aan een Veiling bevoegd te zijn om rechtshandelingen te verrichten en verklaart de Bieder bekwaam te zijn om ten aanzien van het betreffende Kavel een Koopovereenkomst aan te gaan. Horseman Elite Auction behoudt zich het recht voor registratie en deelname aan een Veiling te allen tijde te weigeren en/of eenzijdig te beëindigen. De Bieder dient zich op eerste verzoek van Horseman Elite Auction op behoorlijke wijze te legitimeren, bij gebreke waarvan het de Bieder niet is toegestaan om deel te nemen aan de Veiling. De Bieder is verplicht om ervoor te zorgen dat door de Bieder bij registratie alle door de Bieder aan Horseman Elite Auction te verstrekken gegevens volledig, correct en naar waarheid worden ingevuld en de Bieder garandeert de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte gegevens. Mochten deze gegevens op enig moment wijzigen, dan heeft de Bieder de verplichting om Horseman Elite Auction onverwijld van deze wijziging(en) op de hoogte te brengen. De gebruikersnaam en het wachtwoord waarvan de Bieder gebruik maakt bij een Veiling zijn strikt persoonlijk en mogen door een Bieder niet aan derden worden overgedragen. Als de Bieder vreest dat een ander zijn wachtwoord kent, dient de Bieder Horseman Elite Auction hiervan onverwijld op de hoogte te stellen. De Bieder is aansprakelijk voor en gebonden aan alle handelingen die op een Veiling plaatsvinden en die voortvloeien uit het gebruik van zijn/haar wachtwoord en/of gebruikersnaam, ook in geval van misbruik als de Bieder onzorgvuldig is omgegaan met zijn gebruikersnaam en wachtwoord. Horseman Elite Auction is mede namens de Verkoper gerechtigd om nakoming te vorderen van de betalingsverplichtingen van een Bieder als gevolg van biedingen en vervolgens Toewijzing die hebben plaatsgevonden door gebruik van het wachtwoord en de gebruikersnaam van de Bieder.

ART. 4. PRIVACY VERKLARING

Horseman Elite Auction zal de Persoonsgegevens van een Bieder enkel gebruiken in voor het doel waarvoor zij bestemd zijn, namelijk de Veiling. De privacyverklaring van de veilingorganisatie kan geraadpleegd worden via deze link : https://horseman.auction/nl/privacy

ART. 5. BEVEILIGING

Horseman Elite Auction zich naar redelijkheid in om haar systemen te beveiligen tegen verlies van data en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en neemt daarbij passende technische en organisatorische maatregelen. De Bieder is jegens Horseman Elite Auction gehouden om zijn computer en/of ieder ander apparaat waarmee hij zich toegang verschaft tot de Veilingwebsite afdoende en zoals gebruikelijk te beveiligen tegen virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden zich kunnen verspreiden via het internet. De Veilingwebsite kan links naar andere websites van derden bevatten. Horseman Elite Auction heeft geen invloed op (de informatie op) dergelijke websites.

ART. 6. DE VEILINGPROCEDURE

Horseman Elite Auction  treedt op als Veilingdienst. De organisatie, voorbereiding en uitvoering van de Veiling worden uitsluitend door Horseman Elite Auction bepaald. Dit betekent onder andere dat Horseman Elite Auction de gang van zaken voorafgaand aan en tijdens de Veiling bepaalt en de discretionaire bevoegdheid heeft om, één of meer Kavels niet te veilen of verandering te brengen in (de samenstelling van) Kavels, een Bod niet te erkennen en ongeldig te verklaren en de Veiling te schorsen, te hervatten, te verlengen of af te gelasten en/of andere naar haar oordeel noodzakelijke maatregelen te nemen. De duur van een Veiling staat aangegeven op de Veilingwebsite. Dit laat onverlet dat Horseman Elite Auction  gerechtigd is om een Veiling te annuleren, op elk moment (voortijdig) te beëindigen, te schorsen of te verlengen. Zo zal Horseman Elite Auction onder meer in de situatie dat, vanwege technische storing(en), een Veiling niet voor alle Bieders toegankelijk is van haar recht tot verlenging van de Veiling gebruik kunnen maken. Horseman Elite Auction is hiertoe evenwel niet verplicht. Een Bieder is verplicht om door of namens Horseman Elite Auction in het kader van een Veiling gegeven instructies en aanwijzingen op te volgen. Een Deelnemer aanvaardt de bijzondere omstandigheden die bij een internetveiling kunnen spelen en de (technische) onvolkomenheden die zich daarbij kunnen voordoen. Geenszins kan Horseman Elite Auction voor dergelijke zaken aansprakelijk gesteld worden.

Op de Veilingwebsite een indicatieve sluitingstijd voor de Veiling per Kavel aangegeven. Wordt echter in de laatste 5 minuten voor sluiting nog een hoger Bod uitgebracht op een Kavel, dan zal de Veiling betreffende dat Kavel automatisch worden verlengd met 5 minuten. De verlengde tijd wordt de nieuwe indicatieve sluitingstijd van dat Kavel. Tijdens de Live veiling beslist de veilingmeester over het toekennen van een kavel, zijnde inde veilingzaal of online .

ART. 7. OMSCHRIJVING KAVELS

Horseman Elite Auction is bij de omschrijving van een Kavel op de Veilingwebsite afhankelijk van de door een Verkoper of derden verstrekte informatie over het Kavel. Horseman Elite Auction is niet aansprakelijk voor gebeurlijke drukfouten en/of vergissingen zoals die staan op de Veilingwebsite. Bij eventuele melding van het geslacht van het embryo kan geen volledige zekerheid worden geboden, dit risico is voor de Koper. Bijzondere veilingvoorwaarden kunnen aanvullend op deze Veilingvoorwaarden van toepassing zijn met betrekking tot een specifiek Kavel. Indien dit het geval is, zullen deze voorafgaand op de Veilingwebsite worden geplaatst en door de Deelnemers geacht te zijn gekend en aanvaard.

ART. 8. HET BOD

Een Bod dient te worden gedaan op de wijze zoals door Horseman Elite Auction op de Veilingwebsite wordt aangegeven. De Veiling geschiedt "bij opbod”. De Bieder is gebonden aan zijn Bod dat als onherroepelijk en onvoorwaardelijk geldt. Iedere Bieder die een Bod uitbrengt, wordt geacht voor zichzelf te bieden en is persoonlijk gebonden jegens Horseman Elite Auction en (na toewijzing) jegens de Verkoper voor de uit zijn Bod jegens Horseman Elite Auction en de Verkoper voortvloeiende verplichtingen. Indien meerdere personen verklaren gezamenlijk een Bod uit te brengen of te hebben uitgebracht, zijn zij hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende verplichtingen jegens Horseman Elite Auction en (na toewijzing) jegens een Verkoper. Horseman Elite Auction en de Verkoper zijn gerechtigd deel te nemen aan de Veiling en namens derden een bod uit te brengen op de door Verkoper ter Veiling aangeboden Kavel(s).

ART. 9. TOTSTANDKOMING KOOPOVEREENKOMST

De Koopovereenkomst komt van rechtswege tot stand als gevolg van Toewijzing aan de hoogste Bieder. De Veiling staat onder toezicht van de door Horseman Elite Auction aangestelde veilingmeester welke een proces-verbaal van de Toewijzing opmaakt. Deelname aan een Veiling betekent voor een Bieder niet dat een Kavel zonder meer aan hem wordt verkocht.

Horseman Elite Auction verkoopt via de Veilingwebsite geselecteerde paarden namens en voor rekening van de Verkoper. Horseman Elite Auction treedt op als Veilingdienst c.q. als tussenpersoon tussen de Deelnemers. Een Koopovereenkomst komt uitsluitend tot stand tussen de Verkoper en de Koper zoals beschreven in de Veilingvoorwaarden; Horseman Elite Auction is niet gebonden aan de Koopovereenkomst(en) en al hetgeen daaruit voortvloeit (b.v. eventuele aanvullende afspraken aangaande levering en risico-overgang van Paarden). Horseman Elite Auction is voorts niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van de Deelnemers  (waaronder o.a. eventuele wanbetaling van de Koper).

De eigendom van het toegewezen Paard/ veulen /embryo/ rietje gaat over op het moment dat de Koper aan al zijn betalingsverplichtingen zoals beschreven in deze Veilingvoorwaarden heeft voldaan.  o.a. de wanbetaling van een Koper)

ART. 10. FACTURATIE EN BETALING

De afrekening wordt ten aanzien van de Koper als volgt berekend: de prijs van de Toewijzing + 10% op deze prijs als Veilingkosten = nettoprijs, te vermeerderen met de eventueel van toepassing zijnde BTW = het afrekeningsbedrag. Met het uitbrengen van een Bod verbindt de Bieder zich tot betaling van het afrekeningsbedrag indien dit Bod leidt tot een Toewijzing. Horseman Elite Auction verzendt aan de Koper een factuur voor de door de Koper aan Horseman Elite Auction verschuldigde Veilingkosten. Daarnaast ontvangt de Koper van Horseman Elite Auction een afrekening betrekking hebbende op de prijs van Toewijzing één en ander gebeurlijk te vermeerderen met 21% BTW indien de Paarden verkocht worden met toepassing van BTW. De factuur en de afrekening dienen onmiddellijk bij Toewijzing te worden betaald aan Horseman Elite Auction. Indien de Koper niet tijdig tot betaling overgaat op de door Horseman Elite Auction voorgeschreven wijze, is de Koper in verzuim jegens Horseman Elite Auction en heeft Horseman Elite Auction en de Verkoper recht op intresten à 10% per jaar tot op de dag van de volledige betaling alsook op een onherleidbare schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag en van de prijs van Toewijzing. Indien de Verkoper of de Koper de Koopovereenkomst ontbindt of op andere wijze aantast, dan wel lastens Koper of Verkoper ontbonden wordt, blijft de Koper jegens Horseman Elite Auction de Veilingkosten verschuldigd onverminderd enig ander recht van Horseman Elite Auction in dat geval. Worden de factuur en/of de afrekening betreffende de verkoop van het Paard na 14 dagen na de Toewijzing niet betaald, dan kan de Horseman Elite Auction de Verkoop als van rechtswege en zonder voorafgaandelijke verwittiging ontbonden verklaren en dan blijft het Kavel in eigendom van de (oorspronkelijke) Verkoper.

Indien de Koopovereenkomst rechtsgeldig door de Verkoper en/of de Koper wordt ontbonden of vernietigd, blijven de Verkoper en de Koper gehouden aan al hun in de Veilingvoorwaarden genoemde betalingsverplichtingen jegens Horseman Elite Auction te voldoen, voor zover deze een vergoeding ten behoeve van Horseman Elite Auction betreffen.

Indien ter zake van de overgang van toegewezen Paard(en)/ veulen(s)/embryo's/ rietje(s) naar een andere lidstaat van de Europese Unie of buiten de Europese Unie op verzoek van de Koper wordt gefactureerd met het BTW-nultarief, verplicht de Koper zich alle daartoe noodzakelijke voorwaarden te vervullen teneinde een rechtsgeldige intracommunautaire- of exporttransactie te verwezenlijken. Indien toepassing van het BTW-nultarief door welke omstandigheid dan ook (achteraf) niet mogelijk blijkt, is de Koper op dat moment alsnog een bedrag verschuldigd ter grootte van het bedrag dat verschuldigd zou zijn indien sprake is van een binnenlandse levering van het desbetreffende toegewezen Paard. Op verzoek van Horseman Elite Auction is de Koper echter verplicht vorenbedoeld bedrag onmiddellijk aan Horseman Elite Auction te voldoen. Alsdan zal terugbetaling daarvan eerst en slechts plaatsvinden indien de Koper aan de hiervoor genoemde voorwaarden heeft voldaan. De Koper vrijwaart Horseman Elite Auction in ieder geval voor alle schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan de hiervoor genoemde voorwaarden. Bovendien is de Koper aansprakelijk voor alle (buiten)gerechtelijke kosten die Horseman Elite Auction maakt, met een minimumbedrag van EUR 1.000.

 

ART. 11. DRAAGMERRIE

De draagmerrie welke het aan de Koper verkochte Embryo draagt, wordt eigendom van de koper ( tenzij anders vermeld of gemeld tijdens de veiling )de verkoopprijs voor de draagmerrie bedraagt 4000€ excl BTW. De Koper kan ook opteren om de draagmerrie terug te brengen naar de verkoper (na geboorte van het embryo) het verkoopbedrag van 4000 € incl BTW voor de draagmoeder wordt dan teruggestort aan de koper .De draagmerrie wordt (bij teruggave aan de verkoper), na voorafgaandelijke verwittiging, uiterlijk 6 maanden na de geboorte van het veulen door de Koper teruggebracht aan de Verkoper, in goede gezondheid, ontwormd en gevaccineerd. Indien hieraan voldaan is kan het verkoopbedrag incl BTW teruggestort worden door de verkoper . Tot op minimum de 60ste dag dracht of op de datum van verkoop, wanneer deze de 60 dagen dracht overschrijdt draagt de Verkoper de volledige verantwoordelijkheid voor de Draagmerrie en haar ongeboren Veulen. De Verkoper is niet meer verantwoordelijke voor de gezondheid van de Draagmerrie en haar ongeboren Veulen na de verkoop van het Embryo. Het Veulen draagt in zijn of haar naam telkens de suffix van de stal van de koper tenzij anders overeengekomen tussen de Verkoper en de Koper.

ART. 12. AFNAME

Na de Veiling én betaling door de Koper van al betalingsverplichtingen zoals beschreven in deze Veilingvoorwaarden, zullen de Koper en de Verkoper onderling overeenkomen hoe en wanneer de (af)levering van de toegewezen Paard(en) , veulen(s) , embryo('s), rietje(s) gaat plaats vinden. Het risico m.b.t. het Paard is voor de Koper vanaf het moment van levering van het Paard aan de Koper. Het rechtsverband ligt rechtstreeks tussen de Koper en Verkoper, met dien verstande dat er ten aanzien van de Koper, de Verkoper en niet Horseman Elite Auction uitsluitend aansprakelijk is voor iedere tekortkoming die de toegewezen Paarden na de Veiling mochten vertonen.

Ter zake van de Paarden sluit Horseman Elite Auction geen verzekering af ten behoeve van de Verkoper noch de Koper. Aangezien de Verkoper en de Koper geheel voor eigen rekening en risico aan de Veiling deelnemen, adviseert Horseman Elite Auction hen een betreffende verzekering zelf af te sluiten.

ART. 13. AANSPRAKELIJKHEID

Iedere aansprakelijkheid van Horseman Elite Auction in verband met en voortvloeiende uit de Veiling en deze Veilingvoorwaarden is uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van Horseman Elite Auction.

ART. 14. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

De door Horseman Elite Auction aangestelde veilingmeester beslecht in eerste aanleg alle betwistingen die verband houden met de Veiling. De bemiddeling en tussenkomst van Horseman Elite Auction en de verkoop geschieden overeenkomstig de Belgische wetgeving. Bij eventuele geschillen zal enkel het Belgische recht van toepassing zijn met uitdrukkelijke uitsluiting van het Weens Koopverdrag en zullen enkel de rechtbanken van het rechtsgebied Antwerpen ,afdeling Mechelen  exclusief bevoegd zijn om van de geschillen kennis te nemen.

ART. 15. OVERIGE BEPALINGEN

Horseman Elite Auction behoudt zich het recht voor om deze Veilingvoorwaarden zonder voorafgaande aankondiging aan te passen. In geval van dergelijke aanpassingen gelden de nieuwe Veilingvoorwaarden van rechtswege met ingang van de eerstvolgende Veiling zoals die gepubliceerd zijn op de Veilingwebsite.

Indien een of meer van in de Veilingvoorwaarden genoemde bepalingen niet rechtsgeldig zouden zijn of worden, blijven de overige bepalingen verder rechtsgeldig. In dat geval treedt in plaats van de bedoelde niet rechtsgeldige bepaling een nieuwe bepaling, die met de bedoelde oude niet rechtsgeldige zoveel als mogelijk overeenkomt voor wat betreft inhoud, bereik en doel daarvan.

Bij betwisting tussen de Engelstalige en Nederlandstalige Veilingvoorwaarden geldt uitsluitend de Nederlandse tekst van de Veilingvoorwaarden.


Deze website maakt gebruik van cookies. Op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat uw surfervaring nog aangenamer wordt. Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie